• گرامیداشت روز جهانی معلولین با مشارکت سازمان ملل در تهران