• اجرای طرح هر در برطری یک لبخند با مشارکت دانش آموزان در تهران