• برگزاری مسابقه اسکی آلپاین خیریه با مشارکت سازمان ملل و شرکت رایکا توسعه کیش