آرمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد

sdgs_farasi

در 25 دسامبر سال 2015 و در اجلاس توسعه پایدار در سازمان ملل، سران کشور ها این اهداف را برای دستور کار تا سال 2030 به تصویب رساندند. که شامل 17 هدف منجمله پایان دادن به فقر، مبارزه با نابرابری و بی عدالتی و مقابله با تغییرات آب و هوایی، می شود.

اهداف توسعه پایدار (SDGs) و یا به عبارت دیگر اهداف جهانی ، بر پایه آرمان های توسعه هزاره (MDGs) یا همان هشت هدف ضد فقر در نظر گرفته شده توسط کشورها  برای اجرا تا سال 2015، بنیان نهاده شده است. MDGs برای مبارزه با فقر، گرسنگی و بیماری و همچنین تلاش برای برابری جنسیتی و دسترسی به منابع آب طراحی شده بودند. اهداف توسعه پایدار بسیار فراتر از آن اهداف اولیه خواهند بود که دستیابی به آن نیاز به مشارکت همه مردم دنیا دارد.

آرمان های توسعه پایدار به شرح ذیل هستند:

 

 1. محو فقر در تمام اشکال آن در همه جا.
 2. محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار.
 3. تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه گروههای سنی.
 4. تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه.
 5. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران.
 6. تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و تاسیسات بهداشتی برای همه.
 7. تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اتکا، پایدار و مدرن برای همه.
 8. ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه.
 9. ایجاد زیرساخت های انعطلف پذیر، ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر و ترویج ابتکار .
 10. کاهش نابرابری در داخل کشورها و میان آنها.
 11. امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن آنها در برابر حوادث بصورت فراگیر.
 12. تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار.
 13. اقدام فوری برای مقابله با تغییرات آب و هوا و تاثیرات آن.
 14. حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار.
 15. حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از زیست بوم های خاکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مقابله با بیابان زایی، متوقف نمودن و معکوس کردن روند فرسایش زمین و متوقف نمودن از بین رفتن تنوع زیستی.
 16. ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار،تسهیل دستیابی به عدالت برای همه و ساختن نهادهای پاسخ گو، موثر و فراگیر در همه سطوح.
 17. تقویت ابزار لازم برای اجرا و تجدید همکاری جهانی برای توسعه پایدار.

 

خیریه رشد نیز در راستای دستیابی به اهداف مشترک در مناطق محروم تلاش خواهد کرد.