سازمان ملل و رشد

سازمان های مردم نهاد به طور فعال با سازمان ملل متحد از زمان آغاز کارش در سال 1945مشغول به کار هستند. آن ها با دبیر خانه سازمان ملل، برنامه ها، آژانس ها و دپارتمان ها با موضوعات مختلف از جمله در زمینه مشورتی ، همکاری می کنند. سازمان های مردم نهاد در تعدادی از فعالیت ها من جمله توسعه اطلاعات, افزایش آگاهی,توسعه آموزش و پرورش,سیاست های حمایتی, پروژه های عملیاتی مشترک, مشارکت در فرایندهای بین دولتی و خدمات  تخصصی و فنی شرکت می کنند.

ماده 71 منشور ملل متحد که به تأسیس شورای اقتصادی ، اجتماعی سازمان ملل یعنی Ecosoc (شورایی که مقدمات مناسب برای مشورت با سازمان های مردم نهاد را در مورد مسائل مورد صلاحیتشان فرآهم می کنند حتی در صورت اقتضاء پس از مشورت با عضو مربوطه در سازمان ملل با سازمان های ملّی این کار را انجام می دهد) منجر شده است که به آن می پردازیم.

ماده 71 منشور ملل متحد :

ماده 71 از منشور ملل متحد به ارائه ترتیبات مناسب برای مشورت با سازمان های مردم نهاد می پردازد. رابطه مشورتی با شواری اقتصادی اجتماعی امروزه توسط قطعنامه 31/1996 Ecosoc کنترل می شود که نیازهای واجد شرایط بودن برای وضعیت مشورتی ، حقوق و تعهدات سازمان های مردم نهاد در شورای اقتصادی و اجتماعی ، روشی برای تعلیق و یا خروج از مقام مشورتی ، نقش و وظایف اداره کمیته سازمان های مردم نهاد شورای اقتصادی و اجتماعی و مسئولیت های دبیرخانه سازمان ملل در حمایت از مقام مشورتی ، را تشریح می کند.

 

سازمان ملل برای تقویت همکاری با سازمان های مردم نهاد در کل سیستم و زمینه های کاری خود کار کرده است. در نتیجه ، بخش های سازمان ملل برای پیشبرد و افزایش مشارکت استراتژیک سازمان های مردم نهاد روش های جدیدی را شناسایی می کند. ضرورت تقویت ارتباط سازمان ملل و تشکل های مردم نهاد در اسناد مختلف به ویژه در اعلامیه هزاره در سپتامبر سال 2000 مورد تأکید قرار گرفته است. که در سند هایی اجلاس جهانی در سال 2005 ، تعهد کشورهای عضو به منظور ارائه فرصت بیشتری به سازمان های مردم نهاد ، تأکید شد. در همان آغاز شورای اقتصادی اجتماعی نقطه اصلی ورود تشکل های مردم نهاد به سازمان ملل بوده است. که این شورا به عنوان بدنه اصلی با ساختارهای رسمی برای مشارکت سازمانهای غیر دولتی باقی مانده است. در سال 1946 توسط شورا به 41 سازمان مردم نهاد وضعیت مشورتی اعطا شد و تا سال 1992 بیش از 700 تشکل یه مقام مشورتی دست یافتند و از آن زمان تعداد آن ها به طور پیوسته رو به افزایش بوده است و در امروز به بیش از 3400 سازمان رسیده است.

 

امور خیریه بنیاد رشد نیز دارای مقام مخصوص مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد. علاوه بر آن خیریه رشد عضو بخش اطلاع رسانی عمومی سازمان ملل است در همین راستا تلاش بر معرفی برخی برنامه ها و فعالیت های سازمان ملل از جمله مناسبت های ویژه و اهداف توسعه پایدار  را دارد.

 

 

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگاردگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمینشاید که نامت نهند آدمی