گزارش فعالیت امور خیریه بنیاد رشد

 

در این صفحه شما می توانید به آخرین نسخه از نشریات و گزارش های فعالیت خیریه رشد جهت آشنایی بیشتر با برنامه های این مجموعه دسترسی داشته باشید.

که به شرح زیر قابل دانلود هستند:

 

گزارش عملکرد خیریه رشد – شهریور الی آذر 94