پروژه های عمرانی


فعالیت های عمرانی بنیاد رشد شامل ساخت مدرسه و خوابگاه ، تاسیس و یا تعمیر سیستم های آب رسانی و ساخت خانه های بهداشت در مناطق محروم کشور ، می شود

مدرسه سازی

یکی از اهداف اصلی بنیاد رشد کمک به ساخت مدارس در مناطق و روستاهای محروم کشور به منظور فراهم آوردن امکان تحصیل برای همه کودکان است. از این رو خیریه رشد از ابتدای تاسیس تلاش بر محقق ساختن این امر داشته است و این موضوع را با برگزاری جضنواره های مختلف در راستای تامین چنین هدفی و همچنین با همراهی حامیان مورد اجرا قرار داده است و تا کنون به لطف خداوند و کمک شما عزیزان توانسته ایم بیش از ۳۰ مدرسه در مناطق محروم کشور بسازیم. هم اکنون نیز تعدادی پروژه دیگر در حال ساخت هستند که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک به اتمام برسانیم.

مشخصات مدارس ساخته شده توسط بنیاد رشد :

ردیف استان شهر روستا مقطع تعداد کلاس
۱ خراسان جنوبی درمیان بورنگ راهنمایی ۳
۲ خراسان جنوبی بیرجند اسدیه دبستان ۵
۳ ایلام هلیلان شهر توحید دبستان ۶
۴ ایلام هلیلان بانلکان دبستان ۳
۵ ایلام هلیلان ظاهروند دبستان ۳
۶ ایلام هلیلان دره باریک دبستان ۳
۷ ایلام هلیلان سرین میدرزردلان دبستان ۲
۸ گلستان مراوه تپه یازگلدی دبستان ۳
۹ گلستان مراوه تپه یکه توت دبستان ۳
۱۰ خراسان رضوی تربت جام صالح آباد خوابگاه ……….
۱۱ مازندران بند پی شرقی لیسه دبستان ۲
۱۲ بوشهر دیر ملاسالمی دبستان ۳
۱۳ کرمان محمدآبادریگان عباس آباد رود شور دبستان ۶
۱۴ کرمانشاه بیستون سنقر آباد دبستان ۵
۱۵ کرمانشاه سنقر کلیایی سطر دبستان ۶
۱۶ هرمزگان میناب درپهن بشاگرد دبستان ۶
۱۷ هرمزگان میناب تخت دبستان ۳
۱۸ هرمزگان میناب سبهطی دبستان ۶
۱۹ هرمزگان میناب تنبو دبستان ۵
۲۰ کرمانشاه سنقر کلیایی سه قلان دبستان ۲
۲۱ هرمزگان میناب خورمرج دبستان ۲
۲۲ هرمزگان میناب بندر دیر دبستان ۵
۲۳ سیستان و  بلوچستان بم پشت سرزه دبستان ۲
۲۴ سیستان و  بلوچستان سراوان مهرستان دبستان ۲
۲۵ سیستان و  بلوچستان بم پشت بات بزرگ دبستان ۲
۲۶ سیستان و  بلوچستان سیب و سوران ریگ جهی دبستان ۶
۲۷ سیستان و  بلوچستان سیب و سوران چاه کرشنیان راهنمایی ۳
۲۸ سیستان و  بلوچستان بم پشت گزن پایین دبستان ۲
۲۹ سیستان و  بلوچستان بم پشت نیرهی دبستان ۳
۳۰ سیستان و  بلوچستان سراوان هوشک متوسطه دوره دوم ۶
۳۱ سیستان و  بلوچستان بم پشت گوارایی پایین دبستان ۳
۳۲ سیستان و  بلوچستان سیب و سوران پسکوه دبستان ۳