سازمان ملل

گرامیداشت روز جهانی خیریه در سازمان ملل در تهران

پنجم سپتامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان روز جهانی خیریه نامگذاری شده است. لذا به همین مناسبت و در راستای همکاری های امور خیریه بنیاد رشد و دپارتمان اطلاع رسانی همگانی ملل متحد ، داوطلبان و همراهان مجموعه در دفتر سازمان ملل در تهران حضور یافتند. که در این جلسه علاوه بر آشنایی […]

اهداف توسعه پایدار

آرمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد در 25 دسامبر سال 2015 و در اجلاس توسعه پایدار در سازمان ملل، سران کشور ها این اهداف را برای دستور کار تا سال 2030 به تصویب رساندند. که شامل 17 هدف منجمله پایان دادن به فقر، مبارزه با نابرابری و بی عدالتی و مقابله با تغییرات آب […]

روز جهانی ریشه کنی فقر

روز جهانی ریشه کنی فقر امروز ۱۷ اکتبر توسط سازمان ملل به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر نامگذاری شده استمیلیونها نفر در دنیا به دلیل فقر شدید دچار گرسنگی و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی هستندامور خیریه بنیاد رشد یکی از اهداف اصلی خود را مبارزه با فقر در مناطق محروم قرار […]

حضور نمایندگان خیریه رشد در دفتر سازمان ملل متحد در تهران

حضور نمایندگان خیریه رشد در دفتر سازمان ملل متحد در تهران   در راستای برنامه همکاری امور خیریه بنیاد رشد با سازمان ملل متحد، در روز پنجشنبه 16 مهر ماه 1394 تعدادی از همراهان و داوطلبان خیریه رشد در دفتر سازمان ملل در تهران حضور یافنتد. در این برنامه توسط نماینده دفتر اطلاع رسانی سازمان […]

سازمان ملل و رشد

سازمان ملل و رشد سازمان های مردم نهاد به طور فعال با سازمان ملل متحد از زمان آغاز کارش در سال 1945مشغول به کار هستند. آن ها با دبیر خانه سازمان ملل، برنامه ها، آژانس ها و دپارتمان ها با موضوعات مختلف از جمله در زمینه مشورتی ، همکاری می کنند. سازمان های مردم نهاد […]