کودک

اکرام ایتام

امور خیریه بنیاد رشد بعد از حضوری گرم و مؤثر در فاجعه انسانی زلزله بم ، و اعلام و شروع حمایت از 50 فرزند بی سرپرست این شهرستان که در اثر زلزله والدین آن ها فوت شده بودند و برخی اقدامات دیگر ، اقدام به پیاده سازی و اجرای طرحی با عنوان اکرام ایتام در […]