گزارش تصویری اردوی جهادی

اولین اردوی جهادی

گزارش تصویری اولین اردوی جهادی خیریه رشد در شهرستان بیرجند مناطق بورنگ و درمیان