مدرسه روستای سرین


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای دره باریک


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای بورنگ


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای اسدیه


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای هوشک


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه شهر توحید


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای یازگلدی


میزان پیشرفت فیزیکی:

۷۰%

مدرسه روستای ریگجهی


میزان پیشرفت فیزیکی

۱۰۰%

مدرسه روستای چاه کرشانیان


میزان پیشرفت فیزیکی

۱۰۰%