ساخت مدرسه ۴ کلاسه روستای کلوکان، در استان سیستان و بلوچستان


روستای کلوکان استان سیستان و بلوچستان شهرستان سوران بخش هیدوج،  ۱۴۰ دانش آموز ابتدایی و ۵۰ دانش آموز متوسطه اول دارد.
مدرسه قبلی برای اوایل انقلاب و ۳ کلاسه بود به علت کمبود جا، ۲ کلاس خود اهالی ساختند و باز هم فضا وجود نداشت و بنای آن بسیار فرسوده شده بود.

تصمیم گرفته شد تا فضای آموزشی جدیدی متناسب با نیازهای دانش آموزان ساخته شود.

فضای آموزشی جدید شامل یک ۴ کلاسه خواهد بود.

آغاز ساخت مدرسه کلوکان
آغاز ساخت مدرسه جدید در کلوکان

مراحل پیشرفت پروژه را در تصاویر مشاهد می کنید.