تامین وسایل گرمایشی ایمن برای ۱۰۰۰ کلاس در روستاهای محروم کشور


تاکنون هزینه تجهیز ۱۴۷ کلاس درس تامین شده است ۱۵%

ساخت دبستان سه کلاسه روستای چاه عظیم استان سیستان و بلوچستان


توجه: لطفا در صورت پرداخت در موبایل، اعداد را با فونت انگلیسی وارد فرمایید

ساخت مدرسه ۶ کلاسه در روستایی محروم در فاریاب استان کرمان


توجه: لطفا در صورت پرداخت در موبایل، اعداد را با فونت انگلیسی وارد فرمایید