اکرام ایتام

اکرام ایتام

اکرام ایتام

خیریه رشد از سال ۱۳۸۳ تا کنون از بیش از ۶۰۰ کودک یتیم حمایت کرده است. خیریه رشد پس از حضور در عرصه مدرسه سازی و آموزش، با بررسی شرایط کودکان مناطق محروم، اقدام به ایجاد طرح اکرام ایتام کرد. هم اکنون این کودکان از حمایت تحصیلی و معیشتی برخوردارهستند.