حمایت از سید سجاد


نام: سید سجاد

محل سکونت: خوزستان ، دشت آزادگان

سن: 8 سال

وضعیت تحصیلی: کودک


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 200000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 150000 تومان

25%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان