گزارش کتاب‌های اهدایی در سال ۱۴۰۱


تعداد کتاب‌های ارسالی در سال ۱۴۰۱ ۷۵۰۰ جلد به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان