گزارش کتاب‌های اهدایی


طرح اهدای کتاب با هدف فراهم کردن شرایط تحصیل در مناطق محروم از سال ۱۳۸۹ در خیریه رشد در حال اجراست.

تفکیک کتاب‌های اهدایی


ما از سال ۱۳۹۳ در خیریه رشد طرح اهدای کتاب رو اجرا کردیم و هم‌اکنون با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از شروع این طرح، نزدیک به ۵۰۰ هزار جلد کتاب رو به مناطق محروم ارسال کردیم. ما در خیریه رشد تلاش می‌کنیم شرایط تحصیل رو برای همه فرزندان ایران فراهم کنیم. تحصیل حق طبیعی […]