مدرسه روستای هلک پلنگ


میزان پیشرفت فیزیکی

%۱۰۰

مدرسه روستای کلاتک


میزان پیشرفت فیزیکی:

۸۰%

مدرسه روستای دموکی


میزان پیشرفت فیزیکی:

۹۵%

مدرسه روستای پازگز


میزان پیشرفت فیزیکی:

۹۵%

مدرسه روستای چاهان


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای اسلام‌ آباد


میزان پیشرفت فیزیکی:

۹۰%

مدرسه روستای زهی


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای شوگه


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای تپوک


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%