مدرسه ۳ کلاسه روستای شوگه


میزان پیشرفت فیزیکی:

۷۵%

مدرسه ۳ کلاسه روستای کهنگ


میزان پیشرفت فیزیکی:

۵%

مدرسه ۴ کلاسه قلعه ماشکید


میزان پیشرفت فیزیکی:

۷۰%

مدرسه ۴ کلاسه روستای زیارت


میزان پیشرفت فیزیکی:

۵۰%

دبستان روستای بات بزرگ


این مدرسه در سال ۹۴ در روستای بات بزرگ استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است. این مدرسه سه کلاس دارای ۸۰ متر مربع فضی آموزشی می باشد