مدرسه روستای بندبخش


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای قلعه ماشکید


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای کهنگ


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای قادرآباد


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای زیارت


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای کلوکان


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای ده‌پیش


میزان پیشرفت فیزیکی:

۸۵%

مدرسه روستای صمدآباد


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای بانلکان


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای ظاهروند


میزان پیشرفت فیزیکی

۱۰۰%